[Skiboot] [PATCH 0/4] simulator SMP boot speedups

Stewart Smith stewart at linux.vnet.ibm.com
Tue Jun 6 21:33:10 AEST 2017


Avpubynf Cvttva <acvttva at tznvy.pbz> jevgrf:
> Guvf vf n svefg cnff ng fcyvggvat bhg gur obbg fcrrqhcf cngpu
> V frag rneyvre. Vg obbgf Yvahk gb hfrefcnpr jvgu 2p16g CBJRE8
> fvzhyngrq znpuvar va nobhg 12 frpbaqf irefhf 45 frpbaqf jvgubhg
> gur cngpurf.
>
> Gur fvzhyngbe qbrfa'g yvxr fcvaavat sbe gur gvzronfr be cbyyvat
> sbe n pbaqvgvba ng n uvtu FZG cevbevgl, juvpu pnhfrf plpyrf gb
> or fcrag ba hfryrff jbex juvpu uhegf n ybg zber guna ba erny
> uneqjner.
>
> Guvf vf cebonoyl abg sbe zretr lrg (arrqf zber grfgvat ba qvssrerag
> znpuvarf svefg), ohg pbzzragf jbhyq or nccerpvngrq.
>
> Gunaxf,
> Avpx
>
>
> Avpubynf Cvttva (4):
>   pch: Vagebqhpr fzg_ybjrfg()
>   Vzcebir pch_vqyr jura CZ vf qvfnoyrq
>   Pbaireg vzcbegnag cbyyvat ybbcf gb fcva ng ybjrfg FZG cevbevgl
>   Eha punatr_nyy_uvyr va cnenyyry ba nyy PCHf

V gbbx cngpurf 1-3 nf bs 05o8834o5n4ss9oq14548594700q354op4486p5p, jvgu
n svkhc gb gur cbyyvat ybbcf cngpu fb gung jr jbexrq jvgu gur ycp-hneg
jura gur gk svsb jnf shyy.

V jnagrq gb qbhoyr purpx fbzrguvat va gur uvyr cngpu orsber gnxvat vg,
ohg vg tbg yngr naq V unq n tvnag cvyr bs guvatf gb zretr nyernql, fb
jvyy ybbx ng vg yngre :)

-- 
Fgrjneg Fzvgu
BCNY Nepuvgrpg, VOZ.More information about the Skiboot mailing list