[Skiboot] [PATCH 7/7] platform: add zaius

Joel Stanley joel at jms.id.au
Fri Jan 13 20:08:56 AEDT 2017


On Fri, Jan 13, 2017 at 5:56 PM, Oliver O'Halloran <oohall at gmail.com> wrote:
> WMWWMMMMMMWWMWMWMMMMMMMMMWWWMWMMMWMMWWWMWWWWWMWWWWWWWWWWMMWW
> WWKKWWWMMW0kXWWWMMMMMMMMMK   wWWK  ONW  xW WW WWWN WW
> WWl  xWWWl  KWMMMMMMMMMXkkx .WWX k kWX lWW WN WWN KWW
> MWl x XMWl O OMMMMMMMMMMMMk OMWK oWk kMX lWW WN WW xWWW
> MWl NK WWl XK WWWMMMMMMWWW WWWK oWk kMX lWW WN WW 0MMM
> WWl NW NWl XN WWWMMWMMWWW0 .WWWK oWk xMX lWW WN WWX WWM
> WWl NN NMl Ko kWWWWWNNNNNN KNNN0 lNx xWX lWW WN WWW dWW
> WWl K xNNc L xXXXXXXXXXXO XXXXO lNo dX0 cXX XX NNWW WW
> XXc  xXXXc kO KXXXXXXXXX OXXXXO l0o dX0 :XX KK XXXX KN
> XXo:kKXXXXl 0K KXXXXXXXX0   KXO oXx xX  XXd  dXXx oXX
> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXXXX
> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNWWWWNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXK00NNWWNNWWWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0o
> XXXXXXXXXXXXXXXXXNNXOOO0XNXNNNXNWWWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKdcc
> XXXXXXXXXXXXXXXXNNKOOOk00XkxXNWWNKNWNXXXXXXXXXXXXXXXXX0dcccc
> XXXXXXXXXXXKXXXNWX00OOOO0OdloodKK0KWWNXXXXXXXXXXXXXXkocccccc
> XXXXXXXXXXXk0XNNKOOOdollokxlokkOOxOXWNXXXXXXXXXXXXKocccccccc
> KXXXXXXXXXXdkNX00O0ko:. ,ccc,..cKK0NNNXXXXXXXXXXOlccccccccc
> 0kOXXXXXXXKlON00O00Oo,  ,lo;  'x0KWNNXXXXXXXXXkccccccccccc
> XKxox0XXXX0OWKOOO000Oxllodxxkdlldk0XWNNNXXXXXXKdcccccccccccc
> XXX0dcdkxdkWWK0OO00K0xlooooxkOkk0O0XWNNNXXXXXKoccccccccccccc
> KXXXXkccccdKNNX0KKK00dlllllllokKWXKNWWWNXXXX0occcccccccccccc
> dOKXKl:::::ONKKKXdO000xoooooodOKWNXWWWWNOO0klccccccccccccccc
> cccll::::::cl;cKk :OKNXkxxxkk0KKNWNWWWWNxoollcldlccccccccccc
> :::::::c:::;;;;:x oXWN0XWWWWXXNWWWWNWNKkdxllllxOxooooooollc
> ::;:doooooc;;;' ' .0WWXNWWWWKNKKWWNdkkdddddcllokOkxxxxxdxxx
> ::;ldlllod:;:;.   ,doOWNWWNXX.cW0dcclddddxoccloOOxdxxdxxkk
> ;;;cdooodl;::,    . .,:d0O;, ;:.ccc:cddddxl:clxOkxxxxkkkx
> ;;;oxlolo;;::.           .ccc:ldxdddccllOkxxkxxkkx
> ;;;oooddl,::;.           .l:c:oxdddlc::oxoxkxoc::
> ;;;ooddd:;::'            .l:c;odxdd:;;cxxko;;;;;
> ;,;ollol;:;:.             ;l;;:xoool;;;xxd:,,,,,
>
> Signed-off-by: Oliver O'Halloran <oohall at gmail.com>

Enthusiastically-acked-by: Joel Stanley <joel at jms.id.au>

> ---
> platforms/astbmc/Makefile.inc | 2 +-
> platforms/astbmc/zaius.c   | 53 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
> 2 files changed, 54 insertions(+), 1 deletion(-)
> create mode 100644 platforms/astbmc/zaius.c
>
> diff --git a/platforms/astbmc/Makefile.inc b/platforms/astbmc/Makefile.inc
> index 0830b3eba7e3..9affb5dedec6 100644
> --- a/platforms/astbmc/Makefile.inc
> +++ b/platforms/astbmc/Makefile.inc
> @@ -1,6 +1,6 @@
> SUBDIRS += $(PLATDIR)/astbmc
>
> -ASTBMC_OBJS = palmetto.o habanero.o firestone.o p8dtu.o garrison.o barreleye.o pnor.o common.o slots.o
> +ASTBMC_OBJS = palmetto.o habanero.o firestone.o p8dtu.o garrison.o barreleye.o pnor.o common.o slots.o zaius.o
> ASTBMC = $(PLATDIR)/astbmc/built-in.o
> $(ASTBMC): $(ASTBMC_OBJS:%=$(PLATDIR)/astbmc/%)
>
> diff --git a/platforms/astbmc/zaius.c b/platforms/astbmc/zaius.c
> new file mode 100644
> index 000000000000..7770d07525b2
> --- /dev/null
> +++ b/platforms/astbmc/zaius.c
> @@ -0,0 +1,53 @@
> +/* Copyright 2017 IBM Corp.
> + *
> + * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
> + * you may not use this file except in compliance with the License.
> + * You may obtain a copy of the License at
> + *
> + * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
> + *
> + * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
> + * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
> + * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
> + * implied.
> + * See the License for the specific language governing permissions and
> + * limitations under the License.
> + */
> +
> +#include <skiboot.h>
> +#include <device.h>
> +#include <console.h>
> +#include <chip.h>
> +#include <ipmi.h>
> +#include <psi.h>
> +#include <npu-regs.h>
> +
> +#include "astbmc.h"
> +
> +static bool zaius_probe(void)
> +{
> +    if (!dt_node_is_compatible(dt_root, "ingrasys,zaius"))
> +        return false;
> +
> +    /* Lot of common early inits here */
> +    astbmc_early_init();
> +    psi_set_external_irq_policy(EXTERNAL_IRQ_POLICY_LINUX);
> +
> +    return true;
> +}
> +
> +DECLARE_PLATFORM(zaius_platform) = {
> +    .name          = "Zaius",
> +    .probe         = zaius_probe,
> +    .init          = astbmc_init,
> +    .start_preload_resource = flash_start_preload_resource,
> +    .resource_loaded    = flash_resource_loaded,
> +    .bmc          = NULL, /* FIXME: Add openBMC */
> +    .pci_get_slot_info   = slot_table_get_slot_info,
> +    .pci_probe_complete   = check_all_slot_table,
> +    .cec_power_down     = astbmc_ipmi_power_down,
> +    .cec_reboot       = astbmc_ipmi_reboot,
> +    .elog_commit      = ipmi_elog_commit,
> +    .exit          = ipmi_wdt_final_reset,
> +    .terminate       = ipmi_terminate,
> +};
> --
> 2.7.4
>
> _______________________________________________
> Skiboot mailing list
> Skiboot at lists.ozlabs.org
> https://lists.ozlabs.org/listinfo/skiboot


More information about the Skiboot mailing list